ANBI

Victory Outreach Kerk te Utrecht is een ANBI

De Victory Outreach Kerk te Utrecht is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI Victory Outreach Kerk te Utrecht

Postadres: Postbus 9150, 3506 GD Utrecht

​​Bezoekadres: Daelwijcklaan 3, 3554 HJ Utrecht

Telefoonnummer:  +31 (0)30 66 66 373

E-mail:info@voutrecht.nl  

Website: ​www.voutrecht.nl

RSIN: 819432799

KVK: 56252390

Doel:

 

Organisatie Victory Outreach Kerk te Utrecht:

 

Beleidsplan 2018:

 

Mensen en middelen:

 

Begroting 2018:

 

Activiteiten en programmalijnen:

 

Staat van baten en lasten:

 

ANBI voor gemeenten

Elke gemeente is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Zij kunnen deze gegevens publiceren op een ANBI-pagina op hun eigen website, maar ook op een gezamenlijke website, bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. Het belangrijkste is: de transparantie is verplicht sinds 1 januari 2016.

Een gemeente kan daarna de URL van haar ANBI-pagina’s zelf invullen in het LRP bij het veld ‘Website ANBI-pagina’s’. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Victory Outreach Kerk voor de communicatie daarvan naar Belastingdienst. Deze zal de link vermelden in het ANBI-register.

Wat moet er online staan?

A. Algemene gegevens Naam van de gemeente;  RSIN- of fiscaal nummer; Contactgegevens: post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres.

B. Samenstelling bestuur Bestuurssamenstelling: géén namen of adressen bestuursleden.

C. Doelstelling en visie De doelstelling van de instelling: een duidelijke samenvatting

D. Beleidsplan Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)

E. Beloningsbeleid Het beloningsbeleid.

F. Verslag activiteiten Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands.

G. Voorgenomen bestedingen Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting van het afgesloten boekjaar daarop (begroting).

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2015 betreffen. Uiterlijk 1 juli 2017 dienen de gegevens over 2016 te worden vermeld.

 

Voorbeeld Format van de PKN:

ANBI-transparantie: gegevens

ANBI-transparantie: staat van baten en lasten

ANBI voor stichtingen

Stichtingen en verenigingen met een eigen ANBI-beschikking hebben onlangs van de Belastingdienst een formulier gehad, waarmee zij de link naar de website met de benodigde ANBI-gegevens door kunnen geven.

Sinds 1 januari 2014 dienen stichtingen en verenigingen via een website de volgende gegevens openbaar te maken:

  1. Naam van de instelling
  2. Het RSIN- of fiscaal nummer
  3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres)
  4. Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden (geen adressen)
  5. Het beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
  6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Victory Outreach Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
  7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
  8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten
  9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2017 zal dit de cijfers over het boekjaar 2016 betreffen

NB Een stichting moet dus meer gegevens publiceren dan een gemeente

Wat is een RSIN?

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de Belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de Actie Kerkbalans.

Dit eigen RSIN dient te worden gebruikt op de ondershandse overeenkomsten voor periodieke schenkingen.